Nyhed

Kom til årsmøde og workshop om vores fælles natur i Gribskov Kommune

DN Gribskov har inviteret alle, der enten arbejder med natur eller har indflydelse på naturen eller blot er brugere af naturen til en workshop om vores muligheder for at styrke naturen i Gribskov Kommune. Du kan være med til at præge indsatsen for naturen - hvad skal vi satse på, gøre mere af, og hvordan skal det ske? Alle er inviteret til at dele ideer og forslag - måske er det din naturidé, vi sætter alle kræfter ind for at kæmpe for.

Årsmøde i DN Gribskov 31. oktober kl. 19-21.00 i Græsted Frivilligcenter i den store sal, Græsted Stationsvej 8, 3230 Græsted.

Til vores årsmøde holder vi workshop om naturen i Gribskov - og alle er inviteret med. Vi har fire TEMAER, som du kan vælge imellem.

Vær med i en workshop om et af temaerne - der er en ordstyrer for hvert tema, så alle kommer til orde. Vi samler forslag, kommentarer og viden ind på store plancher, som vi arbejder videre med i 2024. Hvert tema får en arbejdsgruppe, så alle kan være med til at udvikle og udføre ideerne, som de blev ud tænkt til workshoppen. 

 Tilmelding til naturworkshop

Tilmeld dig her

Tilmeld dig allerede nu, så er du sikret en plads og god kaffe og kage. Det er gratis at deltage og alle er velkomne.  

Læs herunder om hvert tema og lad dig inspirere til den 31. oktober, hvor du kan være med i workshoppen. 


Døde, væltede træer rummer gode levesteder for en del af vores truede insekter.

Workshop 1: Truede eller sårbare dyr

39 danske dyrearter er i EU vurderet som særlig sårbare eller truede. Det gælder bl.a. flagermus, odder, ulv, en række insektarter samt flere forskellige padder.

Viste du, at vi kan finde flere af dem i Gribskov Kommune? Dem skal vi passe særligt på. Vi har 7 arter af flagermus, løgfrø, spidssnudet frø, stor vandsalamander, Grøn mosaikguldsmed og markfirben. Og måske er odderen på vej tilbage.

Arterne er truet, fordi deres levesteder forsvinder eller forringes, og fordi der bliver længere og længere imellem levestederne.

Kunne vi lokalt gøre noget for at forbedre forholdene for de truede arter?

Forslag til aktiviteter:
Flagermus. DN Gribskov køber et antal flagermus-detektorer, som kan bruges til at få et overblik over de 7 flagermusarters udbredelse i Gribskov Kommune. Måske finder vi en 8. art?

Viden om flagermusens levesteder i kommunen kan bruges til at beskytte individerne for at styrke udbredelsen af arterne.

  •  vi kan anvende vores viden i den lokale DN-indsats til at gå i dialog med kommune og forvaltning samt lokale lodsejere ved fx renoveringer og nybyggerier og ved planlagte fældninger af gamle træer.
  • Vi kan skabe interesse og opmærksomhed for flagermusene for alle aldre
  • Vi kan formidle viden om flagermus via Facebook, Nyhedsbreve, avisartikler og ekskursioner.
  • Mere?

Insekter. DN Gribskov har i samarbejde med Gribskov Kommune fokus på at ændre driften af vejkanterne med henblik på at få flere blomstrende plantearter med dertil knyttede insekter.

Særlig fokus er på Ny Mårumvej, hvor der findes flere syd- og sydvestvendte skråninger. DN Gribskov leverer vigtig viden ved bl.a. at botanisere de udvalgte strækninger for at følge udviklingen i biodiversiteten.

Kunne det være spændende med en tilsvarende viden om insekterne på disse strækninger? På strækningen er bl.a. fundet dværg-blåfugl, som lever i små meget lokale kolonier på varme og tørre lokaliteter.

Vil du være med til at registrere insekter i udvalgte perioder?

Markfirben. På de syd- og vestvendte skråninger på Ny Mårumvej burde det være muligt at finde markfirben.Markfirbenet er en indikatorart – dvs. at hvis den findes, så findes en hel stribe insekter, som den lever af. Derfor er firbenet en indikation på rig natur.

 Vil du være med til at registrere markfirbenenes levesteder?

Foto: Alf Blume

Workshop 2: Invasive arter

Den danske natur trues af invasive arter, som udkonkurrerer levestederne for andre planter og for dyr, herunder insekter som bier og sommerfugle, som mister deres oprindelige fødekilde.

I Gribskov Kommune har bekæmpelsen af Kæmpe-bjørneklo kraftigt reduceret plantens udbredelse til gavn for biodiversiteten.

Men her findes andre invasive arter, der kan brede sig uhæmmet, hvilket kræver en samlet indsats for den truede biodiversitet. Det drejer sig om arter af pileurt og gyldenris samt - langs vores kyster - Rynket rose (hybenrosen), der i tætte krat udrydder de oprindelig strandoverdrevs planter og dyr.

Kunne vi lokalt gøre noget sammen for at bekæmpe de invasive plantearter, der hvor de udgør den største trussel mod biodiversiteten?

Skal vi fx have en pileurt-bande, som i Helsingør Kommune - en frivillig naturplejegruppe, der bekæmper invasive arter?

Eller skal vi arrangere events, og dermed invitere til fælles kamp mod de invasive arter på udvalgte naturarealer - og på den måde skabe nogle fællesskaber omkring problemarterne?

 Eller?

Hybenrosen breder sig invasivt og overtager pladsen fra den oprindelige kystvegetation.

Workshop 3: Naturfamilier

Med initiativet Naturfamilier kan børnefamilier mødes og opleve naturen og fællesskabet om børn, familien og naturen. Vi ønsker at samle en gruppe af familier, der har lyst til at komme mere ud i naturen, men mangler nogen at gøre det med. Har du lyst til at være med til at få samlet en gruppe af familier og arrangere fælles naturture?

Du bestemmer selv, hvor stor en indsats du vil lægge. Inspiration og rådgivning til ture, til bålmad og shelterture og meget mere tilbyder DN under projekt Naturfamilier.

Det frivillige arbejde kunne bestå i at:

  • indhente materiale og hænge plakater op på skoler, biblioteker mv. og dele foldere ud.
  • invitere på ture via DN Gribskovs Facebook og hjemmeside
  • hjælpe familier med at oprette deres egne ture og tage med på hinandens ture
  • at få skabt et fællesskab af “ambassadører” for Naturfamilier, så I kan deles om opgaverne.
Naturfamilier er for alle, der vil ud i naturen sammen og gerne vil have naturoplevelser sammen med andre børn og voksne.

Workshop 4: Din naturidé

Har du selv en idé til fælles initiativer, kan du fremlægge dem i denne workshop. Der er brug for nye ideer og alle ideer er velkomne. 

Byd ind med din idé til, hvad vi kan være sammen om at gøre i eller for naturen i Gribskov Kommune. Det er sjovt at være flere - og så når vi mere.