Formålet med gruppen Naturpleje i Rusland:

  • At ajourføre plejeplanen for alle de forskellige naturtyper i Ruslandsfredningen. Plejeplanen tilsigter at inspirere og være redskab for plejemyndigheden.
  • I plejeplanen at indarbejde Natura 2000 og de kulturhistoriske, geologiske, landskabelige aspekter i plejen og gennem beskrivelse formidle forståelse for landskabsdannelsen og de kulturhistoriske driftsformer, og de mange forskellige naturtypers tilblivelse i et samspil mellem naturgrundlag og driftsformer. Eksempelvis kan nævnes, at en stor del af fredningens naturtyper bærer præg af historiske driftsformer, som ligesom geologiske dannelser og kulturhistoriske spor fra forskellige tidsepoker (istid, oldtid, middelalder og sandflugt) kan tydeliggøres – og hermed formidles – via plejen.

Ruslandsgruppens arbejde:
En tværgående arbejdsgruppe med medlemmer fra DN Gribskov og DN Helsingør lokalafdelinger har i et stykke tid arbejdet med en detaljeret gennemgang af Ruslandsfredningens mosaik af forskellige naturtyper med henblik på at tilvejebringe grundlag for en revision og supplering af den nugældende plejeplan fra 2005.

Arbejdet munder ud i en rapport: ”Gennemgang af Ruslandsfredningens tilstand og forslag til pleje”. Rapporten forventer vi at kunne fremlægge i det tidlige forår.

Fredningens formål er ”at bevare og forbedre områdets biologiske og landskabelige værdier og at bevare dets kulturhistoriske indhold”.

Gruppens medlemmer:
Camilla samt Jesper Barfoed, Tine Falkentorp, Birgit Leer og Ebbe Kanneworf