Nyhed

Natura 2000 - forslag om ny afgrænsning

Miljøstyrelsen har netop haft et forslag om ændrede grænser for Natur2000-områderne i høring. I DN er vi ikke begejstrede.
Landskabet ved Keldsø-området.

Vi konstaterer, at 28.000 hektar er udtaget, mens blot 5000 hektar, beliggende op til eksisterende områder, er medtaget som nye områder. Du kan se DN´s landsdækkende høringssvar her.

DN Gribskov har som supplerende høringssvar indsendt velbegrundende argumenter for, at en række områder bibeholdes som en del af Natura2000-netværket.

Fx er der ved hjælp af LIFE-midler fra EU både anlagt og oprenset flere mindre søer til gavn for Stor Kærguldsmed eller Stor Vandsalamander. Nogle af disse søer er endnu ikke registreret som habitatnatur. Det er vigtigt, at bibeholde en randzone til disse områder for at undgå, at kvælstof fra landbruget eutrofierer søerne, hvilket vil ødelægge levevilkårene for de sjældne dyr.

Note: Mange af Gribskov kommunes større naturområder er Natura2000-områder. Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene.