Nyhed

Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Nationalpark Kongernes Nordsjælland er blevet en realitet. Bekendtgørelsen er ved at blive underskrevet og derefter skal der vælges en bestyrelse. Danmarks Naturfredningsforening har en plads i bestyrelsen. Vi støtter selvfølgelig fuldt og helt op om Nationalparken og glæder os til samarbejdet.

Følgende er et citat fra DN´s bemærkninger til bekendtgørelsen: "Vi var spændte på at se forslaget til bekendtgørelsen, da der i de indledende faser op til vedtagelsen lokalt var meget vægt på de erhvervs- og turismemuligheder, som parken ville bringe til området. Naturen og kulturen var næppe synlig. Denne vægtning er heldigvis ikke afspejlet i selve målsætningerne i bekendtgørelsen. Målsætningerne for nationalparken fremhæver og har fokus på natur og landskab, på styrkelse af biodiversitet, bevarelse af kulturhistorien og planlægning af friluftsliv under hensyn til sårbar natur. Det må være det primære formål med en nationalpark.

Det foreliggende forslag til afgrænsning af nationalparken adskiller sig væsentligt fra de øvrige nationalparker ved at være meget fragmenteret, men derudover inddelt i tre kerneområder forbundet med landskabsstrøg. Forslaget tager udgangspunkt i de statsligt ejede arealer, samt private arealer, hvor den enkelte lodsejer har erklæret sig villig til at lade sin ejendom - eller en del af den - indgå i en kommende nationalpark. Planlægningen har således ikke taget udgangspunkt i nationale kriterier, idet der ikke er taget udgangspunkt i naturforhold, relationer til omgivelserne eller beskyttelsesinteresser, men udelukkende i lodsejernes villighed til at lade et areal indgå i nationalparken.

Dette afspjler sig i den geografiske afgrænsning af forslaget, hvor statens ejendomme, som oftest skov, udgør grundstammen, mens samspillet med det åbne land og forbindelserne (landskabsstrøgene) mellem kerneområderne (Arresø, Gribskov, Gurre) er svagt eller ikke-eksisterende.

DN mener, der skal arbejdes målrettet for at udvide nationalparken, således at landskabsstrøgene mellem kerneområderne bliver bredere og mere sammenhængende."

DN Gribskov skal nu - i samarbejde med DN afdelingerne Halsnæs, Helsingør, Hillerød og Fredensborg og vores dygtige sekretariat - udarbejde et udviklingsperspektiv med de overordnende mål og ønsker DN har for nationalparken, de skal fungere som ramme for DN´s arbejde i bestyrelsen.