Nyhed

Klage over landzonetilladelse til nyttiggørelse af ren jord

Gribskov Kommune har givet landzonetilladelse til deponering af jord på et landbrugsareal, der ligger inden for bevaringsværdigt landskab udpeget i Gribskov Kommunes Kommuneplan 2021-2033. DN Gribskov mener, at jorddeponiet er i strid med udpegningen og derfor ikke bør tillades.

Klage over landzonetilladelse til nyttiggørelse af ren jord
Danmarks Naturfredningsforening Gribskov (DN Gribskov) klager hermed over Gribskov Kommunes
landzonetilladelse til nyttiggørelse af ren jord på Frederiksværksvej 11c, 3230 Græsted – matr.nr. 1a (1i)
Esrumkloster, Esbønderup. Afgørelsen er dateret 14. juni 2023 og har sagsnr. 01.03.03-G01-6-20. DN
Gribskov skal hermed anmode Planklagenævnet om at ændre kommunens afgørelse til et afslag.


Landskab
Gribskov Kommune har givet landzonetilladelse til deponering af jord på et landbrugsareal, der ligger inden
for bevaringsværdigt landskab udpeget i Gribskov Kommunes Kommuneplan 2021-2033. DN Gribskov
mener, at jorddeponiet er i strid med udpegningen og derfor ikke bør tillades.


• Af kommuneplanens retningslinje 2.2.3 fremgår: ”Inden for de bevaringsværdige landskaber må der
som hovedregel ikke (…) inddrages arealer til byudvikling, råstofindvinding og placering af ren jord.”.
• Af redegørelsen i afsnit 2.2 Bevaringsværdige landskaber og større sammenhænge fremgår
desuden: ”Områder med bevaringsværdigt landskab er særligt sårbare over for indgreb, som
afgørende ændrer landskabsbilledet. Ændringer kan medføre, at forskellene mellem karakteristiske
landskabstyper udviskes.”.
• Ejendommen ligger inden for landskabskarakterområde 6 Ådale og landbrugslandskab ved Esrum
Sø, og om dette står bl.a. på beskrivelsens s. 19: ”Området er sårbart over for tilgroning og tiltag,
som kan udviske den klare dannelseshistorie og den kulturhistoriske udvikling.”.


Jorddeponiet vil medføre en betydelig ændring af det oprindelige istidslandskab, der ligger til grund for
udpegningen af det bevaringsværdige landskab, idet der sker en opfyldning af et markant ”hul” i landskabet
med en i dag relativt stejl afgrænsning. I stedet flades landskabet jævnt ud mod øst, og de særegne
landskabstræk udviskes. Markvejen, der går vest for deponiet, er offentligt tilgængelig, og der vil ske en
betydelig ændring af oplevelsen af landskabet, når man færdes her.

> Læs hele klagen her