Om området

Rusland strækker sig langs Pandehave Å fra Dronningmølle Strandvej i nord til Hellebjergvej ved Villingerød i syd. Området er delvist fredet og udgør ca. 260 ha. Fredningens formål er, at sikre de landskabelige værdier og befolkningens adgang.

Rusland er også udpeget som EU-Habitatsområde, og er derfor omfattet af særlige beskyttelsesbestemmelser. Udpegningsgrundlaget for Rusland er forekomst af de specielle naturtyper tørre dværgbusksamfund (heder) og enebærkrat på heder, overdrev eller skrænter.

Tørre dværgbusksamfund udvikles på sandet og udvasket, næringsfattig og sur jord. Man vil ofte finde hedelyng, revling, tyttebær og visse som dominerende plantearter.

Enebærkrat på heder, overdrev eller skrænter findes oftest, hvor kreaturer har afgræsset området, og skabt mulighed for, at enebær kan spire og gro. Typiske planter er ene, hvidtjørn og slåen.

Pandehave ådal er dannet i den sene istid af smeltevand, som fra Øresundsgletcheren løb mod nord til Kattegat. I stenalderen for ca. 7000 år siden, strakte en ca. 3 km lang fjord sig fra Villingebæk ind gennem ådalen, hvis skråninger afgrænser den gamle fjord. De lavtliggende enge og moser langs åen er gammel fjordbund. På skrænterne vokser 150 år gamle ege- og bøgetræer. Træerne er selvsåede og bevoksningen har udviklet sig uden menneskelig indgriben. Naturskov som denne findes flere steder i Græsted-Gilleleje kommune, men de udgør kun et lille areal i forhold til de forstligt drevne skove.

Landskabet vest for Pandehave Å er præget af sandflugten, der hærgede langs den nordsjællandske kyst i 1600 og 1700-tallet. Hvor flyvesandet dengang lejrede sig, findes i dag et bakket landskab med lyng, enebærkrat, visse og spredte fyrretræer.

Stednavne som Rusland og Sibirien findes flere steder i Danmark og de blev brugt om afsides liggende, øde steder. Det nordsjællandske Rusland svarer godt til sit navn, idet stedet den dag i dag ligger som et isoleret naturområde i den ellers tæt bebyggede og opdyrkede egn.


Turforslag

Turen er ca. 4 km lang. Det kan anbefales at tage gummistøvler på, da stien langs åen kan være lidt mudderet.

Hvis du klikker her kan du se, at turen starter ved Hellebjergvej øst for Villingerød. Fra Hellebjerg drejer stien mod øst og fører forbi enebærkrattet direkte ned til åen. Vandringen fører dig gennem Pandehave ådal og forbi et højt hegn, hvor du kan se græssende dådyr. Lige efter går du igennem lågen på din venstre hånd og vandrer på tværs over overdrevet. På den anden side af overdrevet passerer du igen en låge, og når du drejer til venstre lige efter, fører stien over sandflugtsbakkerne tilbage til Hellebjerg.

Den ca. 4 km lange tur fører dig gennem en række karakteristiske naturtyper. På stien, langs Pandehave Å kan du for eksempel beundre den flotte sumpskov med birk, rødel og spredte egetræer. Sumpskoven har urskovspræg da mange væltede træer får lov at rådne på skovbunden. Stien er indhyllet af en særdeles varieret flora og kommer du tidlig på sommeren kan du opleve den røde dagpragtstjerne og den hvide engkarse.

Efter dådyrsindhegningen vandrer du på tværs over overdrevet. Fra midten af maj til begyndelsen af juni ligger hele overdrevet hen i et lilla skær som skyldes de tætte bevoksninger af de to ranunkelvækster nikkende og opret kobjælde. Her fra overdrevet kan det godt betale sig at vende blikket tilbage mod åen. Du får udsigt over et typisk ådalslandskab, hvor fugtige lavbundsarealer afløses af bløde bakker. Om sommeren bliver disse lavbundsarealer græsset af kreaturer, og dermed sikres, at disse arealer ikke springer i skov.

Turen fører gennem en lille fyrreskov op på sandflugtsbakkerne, hvorfra du har udsigt over den urskovsagtige skovsump. Bakkerne er bevokset med revling, lyng, visse og spredte fyrretræer. Også her kan du være heldig og støde på grævlingens fodspor.

Til sidst kan du vælge at lave en afstikker ind i det tætbevoksede enebærkrat. Enebærrene er meterhøje og danner stedvis et tætbevokset labyrint. Krattet er over 100 år gammelt. Det kan anbefales, at følge en af fårestierne gennem labyrinten og opleve dansk natur når den er anderledes.


Kort over Rusland

Vandringen fører dig gennem Pandehave ådal og forbi et højt hegn, hvor du kan se græssende dådyr.

Til sidst kan du vælge at lave en afstikker ind i det tætbevoksede enebærkrat.