Nyhed

Årsberetning 2023

Læs årsberetningen fra 2023

Danmarks Naturfredningsforening Gribskov
Årsberetning 2023


Naturpolitisk interessevaretagelse:
DN Gribskov arbejder for, at den næste kommuneplan indeholder:

 1. En naturpolitik med visioner, mål og indsatsområder med det formål at øge biodiversiteten. ved
  at skabe mere natur, bedre kvalitet i naturen og mere sammenhængende natur.
 2. En udvidelse af Det grønne Danmarkskort med flere grønne forbindelser for at skabe mere
  sammenhængende natur, fx Esrum Å og Pibe Å med omkringliggende naturarealer.
 3. En lokalisering af grundvandsparker, så vores grundvand/drikkevand ikke kun beskyttes
  omkring boringerne, BNBO, men sikres hvor drikkevandet dannes.
  DN Gribskov har kommenteret “Vores Gribskov - udviklingspolitik og planstrategi 2023” og vil
  løbende gå i dialog med lokalpolitikerne i processen omkring kommuneplanen.

Mærkesager:
• At nybyggeri i det åbne land bør reduceres mest muligt, og i hvert fald ikke finde sted, hvor
der er landskabelige interesser og/eller §3 natur (naturbeskyttelseslovens §3).
• At øge biodiversiteten og skabe sammenhæng i naturområderne langs Nordkysten.

Naturområderne langs Nordkysten:
1. Heatherhill udgør et vigtigt kerneområde for vores kystnatur.
Gennem de sidste 5 år har en række eksperter i sommermånederne registreret udbredelsen af bl.a. overdrevsplanter og sjældne sommerfugle på begge sider af den store grusvej, der går fra Ppladsen ned til kysten samt et areal på toppen af skrænten. Samtidig er på disse arealer afprøvet forskellige plejemetoder.

De indsamlede data skal nu bearbejdes, og på den baggrund en ny plejeplan for Heatherhill udarbejdes. Der er stor efterspørgsel i landets kommuner på konkrete resultater af forsøget, og det er vores håb, at specialestuderende vil benytte vores mange data. Projektet er et samarbejde mellem Gribskov Kommune, DN Gribskov (Linda, Catherine og Tine), botanikere (Catherine, Linda og Ole) og lepidopterologer (Emil). Man kan følge projektet på Gribskov Kommunes hjemmeside under “Et vingeslag for Heatherhill”.


2. Workshop om genetablering af natur på privatejede, kystnære arealer
I april afholdt DN Gribskov en workshop, hvortil vi inviterede de kystnære grundejerforeninger-/ lodsejere. Formålet var at få skabt netværk. Haver og fællesarealer i kystnære områder kan udgøre vigtige trædesten mellem de større naturområder langs kysten, hvis den oprindelige natur får lov til at udvikle sig. Efter en række oplæg om “hvorfor mere vild natur på grundene”, “find din oprindelige naturtype, hvorfor og hvordan” og “metoder til naturpleje - invasive arter” gik diskussionerne livligt om, hvordan man kan øge biodiversiteten og hvordan vi sammen kan bekæmpe de invasive arter, der fortrænger den oprindelige, vilde flora og dermed de dertil knyttede insekter m.m. (Tine, Linda og Birka). En Facebook gruppe blev oprettet til det efterfølgende samarbejde.

3. Smidstrup Strands overdrev
Projektet sigter på at bekæmpe den invasive Rosa rugosa (hybenrose) for at give den oprindelige flora og fauna på det næringsfattige overdrev bedre levebetingelser. I løbet af vinteren 2022-23 blev der ansøgt om de nødvendige tilladelser fra Gribskov Kommune og Kystdirektoratet, ligesom kommunen gav tilsagn om at bidrage med den indledende maskinelle oprykning af rosenbuskene. Søndag den 27. august blev afholdt en frivilligdag, hvor ca. 30 deltagere indsamlede de oprykkede rosenbuske. Det er hensigten, at der skal følges op med årlige forårslugninger, hvor nyspiret hybenrose fjernes, næste gang i foråret 2024. Indsatsen har karakter af pilotprojekt, da det endnu ikke vides, hvor mange opfølgende lugninger, der vil være behov for. Det er hensigten at søge et lokalt borgerlav etableret, som vil forestå den fremtidige pasning af det ryddede areal. Der er til projektet tilknyttet et par biologer, så de oprindelig arters tilbagevenden kan følges (Rie med support fra Birgith og Linda). Rie fik Gribskov Kommunes Naturpris 2023 for sin store indsats.

4. Hulerød Kro
En ny lokalplan for Hulerød Kro er vedtaget. DN Gribskov har gjort indsigelse mod lokalplanen. Det er såvel i FN som EU regi målet at øge naturbeskyttede arealer til 30% frem mod 2030 til gavn for biodiversitet såvel som klima. DN Gribskov mener, at tiden er inde til at begrænse og være restriktiv og ikke at udvide og lempe, når det kommer til vores natur og ikke mindst området ved Hulerød Kro, som er værdifuld natur omfattet af flere former for beskyttelse. Vi skal passe godt på den natur, vi har, og gerne øge den. Derfor er vi imod den foreslåede lokalplan, hvor det bebyggede kroareal udvides samtidig med at der gives tilladelse til en række støjende aktiviteter (udeservering, parkering, musikarrangementer m.m.), der vil forstyrre naturoplevelsen og dyrelivet i området. DN Gribskovs indsigelse kan læses i sin fulde ordlyd på www.dn.dk/Gribskov (Birgith).


Andre tiltag for øget biodiversitet
1. Rusland
I 2023 fortsatte vi arbejdet med at trække gyvel, stilkeg og skovfyr op i udvalgte områder i samarbejde med Gribskov Kommune og en række frivillige. Formålet er at hjælpe fårene med at holde området lysåbent, så klit- , hede- og overdrevsplanter kan sprede sig. Der var pæn tilslutning til arrangementet (Jens, Søren).

2. Eng i Annisse ved Arresø
DN Gribskovs årlige leslåningsarrangement for frivillige har eksisteret siden 2016. I år tog leslåningsgruppen fat på et nyt område efter mange års indsats på Valby Tingsted, hvor en vild bestand af orkideen ringplettet gøgeurt, med vores naturpleje, har spredt sig fra 500 skud på få kvadratmeter til over 4.000 skud på hele arealet, hvilket til sidst umuliggjorde en leslåning om foråret. Derfor fandt DN Gribskov i samarbejde med Gribskov Kommune og Annisse borgerforening et nyt areal, der trænger til naturpleje og samtidig er velegnet til de mange frivillige nybegyndere, som deltager og bliver introduceret til leslåningens teknikker. Slåningen i 2023 fandt sted på et kommunalt areal ved Annisse strand med over 30 tilmeldte borgere, heraf flere fra lokalområdet. Arealet er domineret af et rigt antal af få vilde plantearter, og håbet er at øge antallet over tid, samtidig med at engagere flere borgere i deres lokale natur såvel som introducere dem til den simple, men effektive naturpleje, som leslåning er. Udover vores årlige arrangement, har DN Gribskov i 2023 også bistået lokale borgergrupper med udlån af le-redskaber i de tilfælde, hvor aktive borgere har ønsket selv at lave naturpleje på borger-drevne arealer, men har manglet redskaberne (Elisabeth).

3. Tibirke Bakkers natur
Grundejerforeningen i Tibirke Bakker har nedsat en arbejdsgruppe om naturen i området og inviteret Gribskov Kommune og DN Gribskov med. I august afholdt grundejerforeningen for sine medlemmer en gåtur i området, hvor DN Gribskov fortalte om de mange særlige værdier, der gør Tibirke Bakker unik (Linda og Elisabeth).


4. Kontakt fra lokale borgere
Flere borgere har henvendt sig til os, for at få hjælp til at øge biodiversiteten på deres fællesarealer, haver m.m. DN Gribskov har deltaget i mange konstruktive møder (Tine, Birgith).

Andre sager:
1. Grundvandsparker
Den 7. feb. 2023 fik Udvalg for Klima, Teknik og Miljø en afrapportering af projektet ”Vand på tværs”, hvoraf det fremgik, at ”projektet også har fået etableret et samarbejde mellem DN og et af de større vandværker i Gribskov kommune. Dette samarbejde skulle gerne udmønte sig i en grundvandspark”. På den baggrund ønskede Udvalget et temamøde med vandværkerne om grundvandsparker.
Walter Brusch, DN, og en medarbejder i Gribskov Kommune kortlagde det areal på ca. 100 ha, hvorfra vand indvindes til Gilleleje Vandværk. Arealet ejes af ca. 10 lodsejere og anvendes i dag til landbrug. Herefter gik processen imidlertid i stå. DN Gribskov fandt det derfor nødvendigt at gøre politikerne opmærksom på, at Gilleleje Vandværk og DN Gribskov desværre ikke har kompetence og ressourcer til at varetage processen frem til virkeliggørelsen af en grundvandspark, så der er brug for, at Gribskov Kommune sikrer det juridiske grundlag og herefter står for kontakten til lodsejerne om de mulige løsninger på ændret arealanvendelse, så grundvandet beskyttes. DN Gribskov opfordrede Udvalget til at prioritere at få gennemført kommunens første grundvandspark (henvendelse 7. juni 2023). Grundvandsrådet holdt møde den 17. aug. 2023, Linda deltog. Af orienteringen fra kommunen fremgår bl.a. at:

 1.  “det (i 2021) blev vurderet nødvendigt med en indsats for 7 af 14 vandværker, svarende til en indsats inden for 21 ud af 63 BNBO” (boringsnære beskyttelsesområder)
 2. en udvidet pesticidanalyse, hvor “33 boringer blev udvalgt repræsentativt for alle vandværker, der ønskede at deltage” viste fund i 29 boringer, fund over grænseværdien i Tisvilde, og Vejby. “Grænseværdien formodes ikke overskredet ude hos forbrugerne”
  Temamøde om grundvandsparker, som Udvalget har ønsket, er endnu ikke afholdt. Hvis repræsentanter for DN kommer ind i bestyrelserne for vandværkerne, vil der være mulighed for at få indflydelse på grundvandsområdet og bl.a. arbejde for at beskytte grundvandet, hvor det dannes og indvindes, frem for at fortynde sig ud af forurening (Susanne og Linda).


2. Nordkystens Fremtid
Projektet er pt. sat på pause, idet det afventer afklaring af, hvordan projektet skal kompensere for den påvirkning, som sandfordringen vil have på beskyttede, maritime naturtyper (stenrev og sandbanke) i Natura 2000-område 195 Gilleleje Flak og Tragten. Den eneste mulige kompensation er anlæg af nye stenrev, som Miljøministeriet imidlertid ikke har mulighed for at støtte finansielt. Nordkystens Fremtid arbejder på at finde finansiering til nye stenrev, hvorefter byrådene i de 3 berørte kommuner (Helsingør, Gribskov og Halsnæs) skal træffe beslutning om projektets fremtid – forventelig i 1. halvår af 2024. DN Gribskov støtter både sandfodringsprojekt og anlæg af nye stenrev begge under behørig iagttagelse af, at Natura 2000 reglerne overholdes.

Klagenævnssager:
1. Jorddeponering Esrumgård
DN Gribskov har påklaget Gribskov Kommunes landzonetilladelse til nyttiggørelse af ren jord på Frederiksværksvej 11c i Græsted til Planklagenævnet og anmodet om, at Planklagenævnet ændrer Kommunens afgørelse til et afslag. Gribskov Kommune har netop givet tilladelse til opfyldning af en §3 sø på arealet. DN Gribskov anker også denne afgørelse til Miljø- og fødevareklagenævnet.

2. Byggesag i Tibirke Bakker 
En borger har opført et andet hus, end det han har fået tilladelse til at bygge på Langetravs 4, 3220 Tisvilde. Gribskov Kommune har højst overraskende brudt en 60-80 årig praksis omfattende fastholdelse af den ældre, traditionelle byggestil i det fredede Tibirke Bakker og anbefaler Fredningsnævnet for Nordsjælland at godkende byggeriet. Det gav DN Gribskov anledning til en meget alvorlig udtalelse til Fredningsnævnet, hvori gøres opmærksom på, at ejeren undervejs i byggeforløbet flere gange er blevet gjort opmærksom på, at byggeriet ikke svarede til det ansøgte. Et af de problematiske elementer er nogle store vinduespartier, som er helt ude af proportion sammenlignet med de andre huse i Tibirke Bakker. Et betydeligt antal af de omkringboende grundejere har ligeledes indgivet en fælles klage over sagen til Fredningsnævnet i marts 2023. DN Gribskov har givet klart udtryk for, at hvis det nu opførte byggeri opnår en lovliggørende dispensation, så vil det ikke på længere sigt være muligt at bevare det fredede Tibirke Bakker som et af landets smukkeste sommerhusområder.

Højest besynderligt har Fredningsnævnet valgt at følge kommunens indstilling, hvilket også er et brud med Fredningsnævnets mangeårige praksis. DN Gribskov har derfor nu indbragt sagen for Klagenævnet. Der må desværre påregnes at gå 1 - 2 år, førend der kommer en afgørelse.

 
3. Haldbjerg Naturecamp
Gribskov Kommune gav i 2022 landzonetilladelse til etablering af 3 træterrasser til teltslagning på Kagerupvej 21. DN Gribskov påklagede afgørelsen til Planklagenævnet, der ændrede afgørelsen til et afslag. Nævnet lægger vægt på, at de tre terrasser er forholdsvis store og at de – set ud fra et landskabeligt hensyn – placeres uden tilknytning til ejendommens øvrige bebyggelse, som ligger på den anden side af vejen. Nævnet finder, at terrasserne vil opleves som markante og fritliggende. Nævnet lægger desuden vægt på, at området for den ansøgte placering ligger inden for skovbyggelinjen og tæt på beskyttede naturtyper. Endelig lægger nævnet vægt på at undgå uønsket præcedens.

4. Kagerup jordforbedring
I Kagerup gav Gribskov Kommune tilladelse til en yderst omfattende jordforbedring, som vi mente nærmere var en jorddeponering, der kræver en landzonetilladelse. DN Gribskov påklagede tilladelsen. Klagenævnet gav os medhold. På det tidspunkt var jordprojektet færdiggjort. Efterfølgende har Gribskov Kommune lovliggjort forholdene.

Andre aktiviteter:
DN Gribskov er høringspart i henhold til en række love. Vi modtager derfor mange dispensationssager, hvor de fleste tager udgangspunkt i Planloven, især landzonetilladelser, og Naturbeskyttelsesloven og Vandløbsloven. Alle sager bliver screenet og på årsplan bliver 2-4 sager påklaget til Klagenævnet, hvor vi overvejende får medhold i vores klager. Fredningsnævnet afholder en del besigtigelser, hvor vi også deltager. Når kommuneplaner, lokalplaner med relevans for foreningen, handleplaner for Natura 2000 områderne i Gribskov Kommune m.m. kommer i høring, skriver vi høringssvar. DN Gribskov mangler aktive til forskellige opgaver, bl.a. den omfattende sagsbehandling. Vi agter derfor som et nyt tiltag at lægge arbejdsbeskrivelser ud på vores hjemmeside. DN Gribskov modtager en del henvendelser fra lokale borgere. Henvendelserne bliver besvarede, og ofte tager vi på besigtigelse og bistår borgere med at vurdere sager.

Ture og arrangementer:
DN Gribskov gennemfører et ganske betydeligt tur- og arrangementsprogram, hvor flere bestyrelsesmedlemmer er aktive (Jens, Birgith, Søren, Birka).

 1.  Affaldsindsamlingen: 18, marts, 23. marts, 25. marts & 26. marts: Indsamlinger i a) Gilleleje (Gilleleje Bibliotek), b) Dronningmølle (Munkeruphus), c) Græsted (Folkeparken, d) Helsinge (DNGribskov v. Jens P), e) Vejby (Vejbynet), f) Mårum Sogn (Mårum Forsamlingshus), g) Rågeleje (RUSG), h) Esrum (Borgerforeningen), i) Saltrup (Borgerforeningen, Janne), j) Rågeleje (DCURågeleje), Søborg (Borgerforeningen, l) Annisse (Lokalrådet). 12 indsamlinger: 4 m. tilmelding, 8 u. tilmelding. Anslået deltagerantal i alt: 180 deltagere.
 2. Grøn Uge: Mand. d. 1. maj til fred. d. 12. maj: Grønne arrangementer på gårde og i naturen, på skoler med foreninger og naturvejledere. Anslået deltagerantal i DN-regi i alt: 150 deltagere.
 3. Grøn Lørdag: Lørdag d. 13. maj kl. 10-14: Gilleleje Havn ved Østmolen: Udstillinger og aktiviteter om natur og friluftsliv med NGO’er og naturvejledere. Anslået deltagerantal i alt: 200 deltagere.
 4. Bio-Blitz: Mand. d. 12. juni til torsd. d. 15. juni kl. 9 - 13: Ved Esrum Møllegård deltager en række skoleklasser i en ferskvandsbiologisk undersøgelse af vandhuller og vandløb m.m. Anslået antal deltager i alt: 50 deltagere.
 5. Mandag d. 26. juni kl. 10 – 13: Dyrejagt i det lave vand. Gilleleje Havn v. Østmolen. Kom og fang smådyrene og saml tang på det lave vand. Der er krabber, snegle, rejer, muslinger, tanglopper, småfisk, tang og andet godt, der let kan fanges med ketsjer-net og rejehove. Byg din egen krabbefanger. Prøv et par waders og se på livet i det lave vand gennem vandkikkert. Hvis forholdene er til det smager vi på fangsten. Registreret antal deltagere i alt: 15 personer.
 6. Torsdag d. 29. juni kl. 10 – 13: Dyrejagt i det lave vand. Gilleleje Havn v. Østmolen. Registreret antal deltager i alt: 28 deltagere.
 7. Fredag d. 30. juni kl. 10 – 13: Sejltur fra Gilleleje Havn: Vi undersøger havet og fiskeriet. Vi mødes ved naturvognen, der står ved toiletbygningen ved Østmolen, lige øst for sejlklubben i Østhavnen. Her udleveres redningsveste og gives instruktioner. Herefter går vi i turbåden, der er en stor gummibåd med fast bund, der ligger klar ved en af molerne. Vi sejler til 7-10 m dybt vand og laver en række målinger af havvandet (sigtedybde, temperatur, ilt og salt) og røgter måske en ruse. Der indsamles planktonprøver. Derefter sejles til lidt lavere vand, hvor der trækkes en skraber efter bundorganismer. Her kan vi muligvis også røgte ruse. Afhængig af forholdene kan
  der fiskes med stang (man må gerne medtage sin egen stang og grej!) eller garn. Det indsamlede materiale tages med tilbage til naturvognen og der studeres plankton i mikroskop og bestemmes organismer. Der afsluttes med et resumé. Registreret antal deltagere i alt: 5 deltagere.
 8. Mandag d. 3. juli kl. 10 – 13: Dyrejagt i det lave vand. Gilleleje Veststrand v. Fejlbergsvej. Registreret antal deltagere i alt: Aflyst pga. voldsomt vejr.
 9. Onsdag d. 5. Juli kl. 10 – 13: Dyrejagt i det lave vand. Tisvildeleje Strand, ved Stejlepladsen. Registreret antal deltagere i alt: 12 deltagere.
 10. Lørdag d. 8. juli kl. 10 – 13: Dyrejagt i det lave vand. Dronningmølle strand, ved Strandkrogen. Registreret antal deltagere i alt: 35 deltagere.
 11. Søndag d. 9. juli kl. 10 – 13: Sejltur fra Gilleleje Havn Registreret antal deltagere i alt: 8 deltagere.
 12. Onsdag d. 2. august kl. 10 – 13: Dyrejagt i det lave vand. Gilleleje Veststrand v. Fejlbergsvej. (MS). Registreret antal deltagere i alt: 24 deltagere.
 13. Fredag d. 4. august kl. 10 – 13: Dyrejagt i det lave vand. Dronningmølle strand, ved Strandkrogen. (MS). Registreret antal deltagere i alt: 5 deltagere.
 14. Sønd. d. 6. august kl. 10-15: Sejltur til Hesselø med Marianne F. fra Hundested til Hesselø og iagttagelser ved sælkolonien. Registreret antal deltagere i alt: 30 deltagere.
 15. Onsdag d. 9. august kl. 13.30 – 16.30: Sejltur fra Gilleleje Havn: Flyttet til 12/8 pga. vejret: 5 deltagere.
 16. Fredag d. 11. august kl. 13 – 16: Dyrejagt i det lave vand: Tisvildeleje Strand, ved Stejlepladsen. Registreret antal deltagere i alt: 7 deltagere.
 17. Søndag d. 13. august kl. 10 – 13: Sejltur fra Gilleleje Havn Registreret antal deltagere i alt: 8 deltagere.
 18. Søndag d. 20. august kl. 10 – 13: Træk et træ i Rusland/Dronningmølle. Vi mødes på PPladsen ved Rudolf Tegners Museum og drøfter fremgangsmåden og deler redskaber ud. Herefter trækker de enkelte fremmødte træer op i Statueparken i Rusland. Kl. 13 mødes vi ved Sørens Traktørsted. Registreret antal deltagere i alt: 20 deltagere.
 19. Lørd. & sønd. d. 2. sept. og 3. sept. kl. 12-16: Økologisk Høstmarked på Valby Bækgård. Undersøg hegn, græsland og jorden for smådyr og krible-krabledyr, klap en gris og kæl et lam, kram en kylling (forsigtigt). Og få en kop kaffe/the og kage. Registreret antal deltagere i alt: 450 deltagere.
 20. Lørd. & sønd. d. 10. sept. og 11. sept. kl. 10 til 14: Naturens Dag på Esrum Møllegård (samarbejde ml. Hillerød og Gribskov DN’er): Registreret antal deltagere i alt: 250 deltagere
 21. Tors. 14. sept. kl. 16-18: Svampetur ved Gantekrogssøen og Gribskov med Michael Sonniks: Registreret antal deltagere i alt: 18 deltagere.

I alt deltog ca. 1500 personer i ovenstående arrangementer.


Kommunikation:
DN Gribskov deltager i adskillige Facebook grupper (Tine). DN Gribskovs hjemmeside opdateres med vigtige nyheder og dokumenter relevante for f.eks. vores klagesager. Derudover udsendes 3 – 4 nyhedsbrev pr. år til de medlemmer, der har tilmeldt sig nyhedslisten. Når relevant sender DN Gribskov debatindlæg og oplysninger om til skriftlige og digitale medier.


DN Gribskov bestyrelse:
Bestyrelsen består af 9 medlemmer, hvoraf 1/3 er på valg hvert år. I 2023 er Linda, Søren og Leif på valg. Alle er villige til genvalg. Poul ønsker at træde ud af bestyrelsen. I alt skal således 4 pladser besættes.


Linda Bruhn Jørgensen, formand
Helge Muhle, næstformand
Birka Maria Scott
Jens Prom
Søren Bendix Christensen
Mikael Tobiassen
Birgith Sloth
Poul Gyde Poulsen
Leif Andersen

Suppleanter:
Tine Wandall
Elisabeth Wulffeld
Sussie Krapel
Hans Henrik Svensson
Dorte Rørbæk
Suppleanter er på valg hvert år. Alle suppleanter er villige til genvalg. Der er plads til flere suppleanter.


Aktive uden for bestyrelsen:
Susanne Herfelt (grundvand, økologisk jordbrug m.m.)
Anne-Marie Esper Larsen (Smidstrup Strands overdrev m.m.)
Catherine Teahan (botanik på Heatherhill og vejkanter)
Ole Lyshede (botanik på Heatherhill)
Rosemary Groome (invasive arter m.m.)
Søren Strømø (naturpleje, invasive arter)
m.fl.


DN Gribskovs deltagelse i råd, udvalg og grupper:
DN’s repræsentantskab: Medlemmer Linda og Helge. Mødes to gange årligt og træffer beslutning om DN’s overordnede politikker m.m. Næste møde 19.11.2023. Fra 2023 afholdes det ene repræsentantskabsmøde som et “grønt landsmøde”, hvor alle aktive har mulighed for at være med.


DN’s organisationsudvalg: Linda
DN’s Samråd i Nordsjælland: Linda (Formand for samrådet) og Mik.
Samrådet afholder 4 møder om året, der er åbne for alle aktive i DN i Nordsjælland.
Næste møde afholdes 3.11.23 i Hillerød.


Gribskov Kommune (GK):
Grønt Dialogforum: Medlemmer Linda og Helge. Platform etableret af GK for samspillet med de grønne interessenter i kommunen. Seneste møde var 12.9.23, næste møde 21.11.23.
Grundvandsrådet: Medlem Susanne Herfelt. Råd nedsat af Gribskov Kommune. DN Gribskovs indsats sigter på at støtte og sikre Gribskov Kommunes prioritering af grundvandstilstanden. Vi har foreslået, at der i forbindelse med revision af kommuneplanen (2021 – 2033) udpeges områder til grundvandsparker for at sikre rent drikkevand i fremtiden. Seneste møde var 17.8.23.
Naturstyrelsen (NST):
DN Nordsjælland dialogmøder med NST: Linda, Leif og Birgith, seneste møde 23.4.23


Skovbrugerrådet : Leif Andersen
Søbrugerrådet for Arresø: Gudmund Nielsen
Søbrugerrådet for Esrum Sø: Jens Prom
Følgegruppen for Søborg Sø: Birgith Sloth
Hjortevildtgruppen for Region Nordsjælland: Birgith

Bilag: der hvenvises til DN Gribskovs hjemmeside, hvor følgende bilag er lagt ud:
Klage af 7. 7.23 til Planankenævnet over landzonetilladelse til nyttiggørelse af ren jord på Frederiksværksvej 11c, 3230 Græsted.
Høringssvar af 2023 vedr. lokalplan for Hulerød Kro i Dronningmølle.