Nyhed

Årsberetning 2022

Læs årsberetningen fra 2022

 POLITISK INTERESSEVARETAGELSE 
DN Gribskov har i år gjort en særlig indsats for at øge den politiske interessevaretagelse.

Den nyvalgte kommunalbestyrelse fik tilsendt et velkomstbrev, hvor vi præsenterede vores kompetencer og inviterede til dialog.

4 politikere meldte tilbage, at de gerne ville mødes: Bent Hansen (borgmester V), Morten Dahlberg (S), Bo Juul (RV) og Jens Rane Holck (SF). Vi afholdt efterfølgende fire møder, hvor vi præsenterede nogle af vores overordnede mærkesager, der alle relaterer til Kommunalbestyrelsens arbejde med at få udarbejdet og vedtaget en revideret kommuneplan.

 1. Naturpolitik med visioner, mål og indsatsområder med henblik på at få mere natur, bedre kvalitet i naturen og mere sammenhængende natur.
 2. Grundvandsparker: I den kommende kommuneplan bør indtegnes områder, hvor grundvandet dannes, og hvor det er særligt vigtigt at beskytte vores kommende drikkevand.

 3. Nybyggeri i det åbne land bør reduceres mest muligt, og i hvert fald ikke finde sted, hvor der er landskabelige interesser og/eller §3 natur.

 4. Det grønne Danmarkskort bør udvides med nye grønne forbindelser for dels at skabe endnu mere sammenhængende natur, dels at forsøge at beskytte områder med mange vandhuller, søer og moser mod fx bebyggelse. Samtidig bør Grønt Danmarkskort indtænkes i de kommende klimaløsninger, da disse oplagt kan bidrage til at skabe mere natur.

  For en uddybning af punkterne se bilag 1.

 Ud over at diskutere disse punkter med de fire politikere, fik vi punkterne på dagsordenen i Grønt Dialogforum, hvor der var bred opbakning.

Grønt Dialogforum er en bred platform for samspillet mellem de grønne interessenter i kommunen og Gribskov Kommune, der bl.a. skal medvirke til at kvalificere beslutningsgrundlaget for politikere og Byrådet. Brian Lyck er formand og Bo Juul m.fl. politikere deltager i møderne.

Link til Grønt Dialogforum: https://gribskov.dk/politik-og-indflydelse/raad-naevn-og-dialogfora/det-groenne-dialogforum

 

NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND
Den meget fragmenterede NP Kongernes Nordsjælland befinder sig i og omkring Gribskov Kommune og strækker sig ind i kommunerne øst, vest og syd for vores kommune. Gribskov kommune har endvidere seks NATURA2000 områder herunder et marint, fredede statsarealer og kommunale arealer, en række beskyttede §3 områder og byggelinjer.

DN Gribskov ønsker at yde en indsats for at disse arealer, som ikke allerede ligger i nationalparken, forbindes med denne, og at der på sigt kan nås frem til en mere helhedsorienteret nationalpark efter international standard til gavn for naturens landskaber og biodiversitet.

Vi arbejder derfor for at sikre denne nuværende natur, genskabe natur og sikre at aktiviteter omkring naturområder ikke indvirker skadeligt på disse.

 

AKTIVITETER OMKRING FORBEDRING AF BIODIVERSITETEN
DN Gribskov har nedsat en aktivitetsgruppe, der arbejder med projekter for mere natur, mere sammenhængende natur og mere kvalitet i naturen.

 1. Priklæbet gøgeurt i Valby nord for Helsinge

Igennem nogle år har Elisabeth Wulffeld fået samlet en gruppe ivrige leslåere, der mødes en gang om året i forsommeren på en eng ved gadekæret i Valby.

Den lille spredte bestand af gøgeurt har nu spredt sig så meget, at vi fremover ikke kan slå området med le uden at beskadige nogle af de fredede planter.

Derfor har vi nu fundet et nyt kommunalt ejet areal ved Annisse ned til Arresø, som fremover vil blive slået med le i forsommeren. Formålet er at øge biodiversiteten og dermed områdets naturkvalitet.

Gribskov Kommune vil fortsat i Valby slå engen med maskine, når gøgeurterne om efteråret har smidt deres frø, og fjerne det afklippede materiale.

 1. Opvækst af skov-fyr, gyvel og stilket eg i Rusland syd for Dronningmølle:

Hvis ikke opvæksten løbende fjernes, vil den lysåbne naturs overdrev og hede forsvinde.

Jens og Søren samlede også i år en flok aktive, der ved hjælp af optrækkere m.m. fik bugt med en del opvæksten. Også her samarbejder vi med Gribskov Kommune.

 1. Heatherhill vest for Rågeleje:

I projektet holdes fårene uden for forsøgsindhegninger i sommermånederne, så planterne kan blomstre og sprede frø, og samtidig give føde til en lang række insekter, herunder sommerfugle.

I indhegningerne afprøver vi i forskellige parceller følgende plejemetoder: slåning med efterfølgende opsamling, afbrænding og endelig, kun ingen sommergræsning.

Uden for indhegningerne har vi afmærket parceller, der blot afgræsses i hele sæsonen.

Ole, Catherine og Linda botaniserer alle parcellerne i juni måned og Emil registrerer de sjældne sommerfugle i området.

2023 bliver sidste forsøgsår. Det bliver spændende at se, hvilken fremtidig pleje forsøgene peger på.

Projektet er er samarbejde mellem Gribskov Kommune, DN Gribskov og Lepidopterologisk Forening mfl. og er delvis støttet af en engangsbeløb fra Aage W. Jensens Fond.

 1. Strandoverdrev ved Smidstrup

De arter af sommerfugle, der er knyttet til de kystnære områders strandoverdrev og klitheder, har brug for større områder som Melby Overdrev og Heatherhill for at kunne fuldføre deres livscyklus. De har også brug for trædesten, større og mindre områder langs kysten med strandoverdrev, så de kan sprede sig.

Mange steder er strandoverdrevene imidlertid ved at vokse til i hybenroser, Rosa rugosa, en invasiv art, der ikke giver plads til de vilde, hjemmehørende planter med tilknyttede insekter.

Derfor er det vigtigt på udvalgte steder at bekæmpe roserne.

 Ved Smidstrup er vi i et samarbejde med lokale lodsejere ved at opstarte et sådant projekt.

 1. Kystarealer med strandoverdrev

Tine, Birgith og Linda har i  løbet af sommeren besøgt de kommunalt og statsejede strandoverdrev langs hele vores nordkyst med det formål at vurdere deres betydning som trædesten for insekterne. Flere steder er der problemer med opvækst af roser, træer og buske.

Vi kontakter Gribskov Kommune for en snak om deres tanker i forbindelse med plejen af områderne, og for at foreslå et lokalt samarbejde omkring bekæmpelse af Rosa rugosa m.m. på udvalgte steder.

 1. Gilbjerg Hoved øst for Gilleleje

Linda, Kristine Kleffel, Birgith, Tine og Søren Strømø har holdt møde med        Mikkel Bornø (NST Nordsjælland) om den fremtidige pleje for det statsejede område, der er omfattet af Natura 2000 og delvist er omfattet af en fredningskendelse (udsigtsfredning).

Baggrunden for mødet var en DN sanketur til området sidste sensommer, hvor vi blev bekymrede over overdrevenes og vandhullernes tilstand med opvækst af gyvel m.v.

Vi fik en god indledende snak om, hvordan tilstanden (biodiversiteten) som krævet i henhold til Natura 2000 status kan forbedres i et samarbejde mellem NST og biodiversitetsgruppen, og mødet blev fulgt op af en ekskursion til området.

NST udarbejder i 2023 en ny plejeplan som opfølgning på den Natura 2000 plan, der har været i høring, og som vi også har kommenteret.

 1. Vejkanterne i Gribskov Kommune

DN Gribskov har gennem nogle år udtrykt et ønske om, at driften af vejkanterne blev ændret for at øge biodiversiteten - samtidig med at trafiksikkerheden blev overholdt.

I år har kommunen så valgt at følge op og ændre driften langs de tidligere amtsveje, hvor der under anlæg ikke er påført muld og hvor der flere steder er bredere rabatter. Det støtter DN Gribskov fuldt op om.

Desværre har Forstas haft svært ved at løse opgaven, så oversigten for trafikken visse steder har været utilstrækkelig. Det har desværre ledt debatten om vores vejkanter ud på et sidespor.

Selvfølgelig skal driften af vejkanterne give størtst mulig biodiversitet. Det giver en unik mulighed for at få genskabt netværket af sammenhængende natur, herunder overdrevsnatur, langs vore veje.

Kommunen har i forbindelse med omlægningen af driften udpeget nogle områder langs Ny Mårumvej, hvor man laver forsøg med forskellige slåtidspunkter, tidligt forår eller sent efterår eller begge dele eller ingen slåning. For at støtte op om initiativet har DN Gribskov ved  Catherine Teahan botaniseret disse forsøgsområder med henblik på at følge udviklingen over de næste år.

 1. Høbjergs efterladte grusgrave

På et møde i Grønt Dialogforum besøgte vi grusgravsområdet, hvor der allerede har indfundet sig et spændende dyreliv i de nyetablerede småsøer og digesvaler i de stejle skrænter. DN Gribskov finder at området på sigt kan blive et godt naturområde med skrænter, småsøer og overdrevsvegetation. Efter endt udnyttelse skal området ikke genetableres til landbrugsformål, men overgå til natur.

Efter hvad vi har fået oplyst, er Gribskov Kommune interesseret i et samarbejde om dette, men mangler finansiering.

DN Gribskov vil arbejde videre med at undersøge mulighederne baseret på gode eksempler på retablering af grusgrave til natur. Det videre arbejde vil i så fald foregå i et samarbejde med ejer og kommune.

GRUNDVAND

I Gribskov kommune er der fundet rester af sprøjtegifte (pesticider) i 17 ud af 57 boringer, hvor 4 boringer var over grænseværdien, svarede til 30% og 7% gennem de seneste 6 år. På landsplan er ca. 60% af alle aktive vandboringer påvirket af sprøjtegiftrester i de første 9 måneder af 2021, og andelen stiger fortsat (tallene er fra nov. 2021).

Problemet med forurening af drikkevandet er nu så stort, at den samlede vandbranche (DANVA og Danske Vandværker) er gået sammen med Danmarks Naturfredningsforening i et fælles opråb til regering og Folketinget. Der er brug for, at kommunerne handler for at sikre befolkningens drikkevand og samtidig sikre flere naturområder.

De tre organisationer peger på behovet for at udlægge grundvandsparker i de områder, hvor grundvandet dannes. Områder, der skal udgøre rygraden for befolkningens forsyning af drikkevand. I disse områder skal der fremover ”dyrkes” rent grundvand og dermed rent drikkevand uden miljøfremmede stoffer, f.eks. sprøjtegiftrester. På arealerne kan samtidig ske genopretning af natur, drives økologisk landbrug, etableres skov og klimatilpasning for at hjælpe den trængte natur.

Nogle kommuner er allerede i gang, senest Århus kommuner, der ønsker at etablere grundvandsparker og ser det som en del af en klimaomstilling. I Gribskov er der fokus på problemet i projektet ”Vand på tværs”, hvortil DN Gribskov har bidraget med et projektforslag om en grundvandspark.

DN Gribskov foreslår at Gribskov Kommune - i forbindelse med udarbejdelsen af en revideret kommuneplan - indarbejder områder, der med fordel kunne udpeges til grundvandsparker med henblik på at sikre rent drikkevand til de kommende generationer.

JORDDEPONERINGER

Esrum Jordtip er efterhånden et afsluttet kapitel. Nu ønsker ejeren at opstarte en ny jordtip på den anden side af grusvejen ned mod Helsingør Kommune.

Formålet skulle være deponering af ren jord i store mængder og naturgenopretning, som kræves, da en §3 beskyttet sø vil blive nedlagt.

DN Gribskov er i imod projektet, herunder nedlæggelse af den §3 beskyttede sø, og fik hurtigt udarbejdet en skrivelse til Byrådets behandling af sagen. Skrivelsen blev sendt til hele byrådet, se bilag 2.

I Kagerup er der også gang i et stort jorddeponeringsprojekt i et bevaringsværdigt landskab beliggende op ad Nationalpark Kongernes Nordsjælland, herunder den urørte skovdel af statsskoven og  Solbjerg Engsø, der er stillezone og Natura 2000 område ligesom statsskoven.

Kommunen har tilsyneladende accepteret ejerens udsagn om, at det er jordforbedring, selvom der skal påfyldes jord svarende til 2 m på størsteparten af området.

Vi finder, at der er tale om jorddeponering, og en sådan kræver en landzonetilladelse, hvor der stilles vilkår for projektet, bl.a. om tidshorisont.

DN Gribskov har påklaget kommunens afgørelse om at projektet ikke behøvede en landzonetilladelse til Klagenævnet, klagen fik ikke opsættende virkning, men Klagenævnet besluttede efter 1/2 år at sende sagen tilbage til kommunen for fornyet behandling. Klagenævnet mente, at sagen krævede en landzonetilladelse.

DN Gribskov er nu ved at undersøge status på sagen. Noget tyder på, at kommunen er uenig i klagenævnets afgørelse og har ladet arbejdet fortsætte. Det er en vanskelig sag. Flere beboere har henvendt sig. Vi har nu fået sagens sidste akter fra kommunen og vil gennemgå dem sammen med en sagsbehandler i DN for det videre forløb.

TURE OG ARRANGEMENTER I 2022

Se bilag 2.

DN GRIBSKOVS DELTAGELSE I RÅD, UDVALG OG GRUPPER

DN Gribskov bestyrelsen:

Linda B. Jørgensen

Helge Muhle

Birgith Sloth

Poul Gyde Poulsen

Søren Bendix Christensen

Leif Andersen

Jens Prom

Dorthe Rørbeck (ønsker at blive suppleant)

Mik Tobiasen (ønsker at blive suppleant)

Gudmund Nielsen (udtrådt af bestyrelsen)

Katrine Thejll-Møller (udtrådt af bestyrelsen)

Marie Bruun (udtrådt af bestyrelsen)

Birka Scott stiller op til bestyrelsen

 

Suppleanter til bestyrelsen:

Elisabeth Wulffeld

Tine Wandall

Sussie Krapel

Hans Henrik Svensson (ønsker genvalg)

Pernille Kristiansen (udtrådt)

 

Øvrige aktive:

Susanne Herfelt (Grundvandsrådet)

Anne-Marie Esper Larsen ( Projekt Smidstrup Strand)

Kristine Kleffel (Gilbjerg Hoved)

Søren Strømø (Gilbjerg Hoved)

Ole Lyshede (botanik på Heatherhill)

Catherine Teahan (botanik på Heatherhill og vejkanter)

Rosemary Groome (medhjælp, praktiske opgaver)

m.fl.

 

DN Gribskov er repræsenterede i følgende fora, råd m.m:

Det grønne Dialogforum: Helge og Linda

Grundvandsrådet: Susanne Herfelt

DN-Dialogmøder med Naturstyrelsen Nordsjælland: Linda m.fl.

Følgegruppen for Søborg sø: Tine og Birgith

Stenrevsgruppen: Birgith, Poul, Tine, Søren

DNs organisationsudvalg: Linda

DNs samråd i Nordsjælland: Mik og Linda (1. næstformand i samrådet)

DNs repræsentantskab: Helge og Linda

Hjortevildtgruppen: Birgith

Skovbrugerrådet: Leif

Brugergruppen for Esrum sø

 

Lokale grupper i DN Gribskov:

 1. Kommunikation (nyhedsbreve, Facebook, hjemmeside, pressemeddelelser, artikler/debatindlæg, foldere, skriftlig beretning til årsmødet): Poul, Tine, Linda
 2. Ture og arrangementer (turkalender, naturens ugen, grøn uge, blåt flag m.m.m.:Jens, Søren, Birgith
 3. Biodiversitet: Linda, Birgith, Tine, Poul, Søren, Birka

                      - Gilbjerg hoved: Kristine Kleffel, Søren Strømø

                      - Smidstrup Strand: Anne-Marie Esper Larsen

                      - Vejkanter: Catherine Teahan

                      - Leslåning, tidl. Valby, nu Annisse ved Arresø: Elisabeth Wulffeld

 1. Hav og kyst (stenrev, Nordkystens fremtid, marin naturpark Øresund): Birgith, Poul, Søren, Tine
 2. Sagsbehandling og høringssvar: Helge, Linda, Birgith
 3. Drikkevand og grundvand: Susanne Herfelt, Linda
 4. Vandløb og søer: Jens
 5. Affaldsindsamling: Jens og Søren
 6. Klima: Linda m.fl.

 

Bilag 1

Bilag 2